OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU KAMPERA (regulamin) Załącznik 1A

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki umów najmu kampera (samochodu kempingowego; autonomicznego, zintegrowanego samochodu turystycznego) zawieranych przez Bartosza Żołądkiewicz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CraftVan pod adresem: 50-033 Wrocław, ul. Piłsudskiego 32/6, NIP 744 133 80 97, REGON: 430947778, numer telefonu: + 48 509 973 973, adres e-mail: biuro@motoespania.com. Regulamin stosuje się do wszystkich ww. umów najmu, chyba że umowa stanowi inaczej. W razie sprzeczności postanowienia umowy najmu i Regulaminu decydująca jest treść umowy.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Wynajmującym – należy przez to rozumieć, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CraftVan pod adresem: 50-033 Wrocław, ul. Piłsudskiego 32/6,

NIP 744 133 80 97, REGON: 430947778,

b) Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają prawo nabywania praw i zaciągania zobowiązań, zawierającą z Wynajmującym Umowę, której warunki ogólne określa niniejszy Regulamin; jak również osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają prawo nabywania praw i zaciągania zobowiązań, dokonującą Rezerwacji;

c) Kamperze – należy przez to rozumieć pojazd samochodowy specjalnego przeznaczenia – kempingowy, tj. kategorii M z przestrzenią mieszkalną, marki Peugeot, model Boxer, nr VIN: VF3YD3MFC12E22217, rok produkcji: 2017, numer rejestracyjny: DW7R851, którym Wynajmujący może rozporządzać oddając go do używania osobom trzecim i który jest przedmiotem zawartej z Najemcą Umowy, do której zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu; przy czym ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Kamperze rozumie się przez to również dołączone do niego i wydane Najemcy wyposażenie, chyba że z kontekstu w sposób oczywisty wynika, iż mowa wyłącznie o Kamperze lub wyłącznie o jego wyposażeniu;

d) Portalu – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Wynajmującego stronę internetową dostępną pod domeną: www.motoespania.com za pośrednictwem której Najemca może zapoznać się z ofertą Wynajmującego dotyczącą najmu samochodów kempingowych (niebędącą ofertą w rozumieniu art. 66-661 Kodeksu cywilnego);

e) Rezerwacji – należy przez to rozumieć zawarcie Umowy na odległość drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Portalu, poczty elektronicznej lub telefonicznie;

f) Umowie – należy przez to rozumieć umowę najmu Kampera zawartą pomiędzy Wynajmującym a Najemcą, do której zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu;

g) Stronach lub Stronie – należy przez to rozumieć Wynajmującego i/lub Najemcę;

h) Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną wskazaną w Umowie, która uprawniona jest do kierowania Kamperem wspólnie z Najemcą (albo w imieniu Najemcy – w przypadku Najemców będących jednostkami organizacyjnymi) w oparciu o postanowienia Umowy, za której działania i zaniechania Najemca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne;

i) Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

j) Czynszu – należy przez to rozumieć wynagrodzenie podstawowe przysługujące Wynajmującemu na podstawie Umowy z tytułu używania przez Najemcę Kampera nie obejmujące przysługujących Wynajmujący na podstawie Umowy innych należności, w tym Opłat Dodatkowych;

k) Tabeli Opłat – należy przez to rozumieć załącznik do niniejszego Regulaminu, stanowiący integralną cześć Umowy, zawierający kompletny wykaz Opłat Dodatkowych;

l) Opłatach Dodatkowych – należy przez to rozumieć niezależne od Czynszu należności, którymi może zostać obciążony Najemca mające charakter kar umownych za naruszenie postanowień Umowy (Opłata Dodatkowa Za Naruszenie) lub opłat administracyjnych za podejmowane przez Wynajmującego na rzecz, w interesie lub z powodu Najemcy czynności nie objęte Czynszem (Opłata Dodatkowa Za Czynności Administracyjne);

m) Opłacie Serwisowej – należy przez to rozumieć niezależną od Czynszu należność, którą obciążany jest każdorazowo Najemca zawierający Umowę, stanowiącą wynagrodzenie Wynajmującego z tytułu przeprowadzenia czynności mających na celu przygotowanie Kampera do wydania go Najemcy, w tym w szczególności: uzupełnienia wszelkich płynów eksploatacyjnych w Kamperze, usunięcia brudnej i uzupełnienia czystej wody w zbiorniku, napełnienie butli z gazem, przeprowadzenie niezbędnego szkolenia (instruktażu) dla Najemcy, uzupełnienie płynu i papieru toaletowego w toalecie chemicznej etc.;

n) Opłacie Rezerwacyjnej – należy przez to rozumieć wskazywaną każdorazowo w Umowie kwotę określającą wysokość zaliczki na poczet Czynszu, jak również odstępnego lub kary umownej za odstąpienie;

o) Dniach Roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

p) Kolizji – należy przez to rozumieć zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, zarówno takie, którego skutkiem jest śmierć co najmniej jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni (wypadek), jak i zdarzenie, którego skutki ograniczają się do strat materialnych (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też obrażeń ciała któregokolwiek z uczestników powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni;

r) Formie dokumentowej – należy przez to rozumieć zastrzeżoną pod rygorem nieważności formę złożenia oświadczenia woli przez Strony za pośrednictwem nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jej treścią w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej to oświadczenie, za którą Strony na potrzeby Umowy i Rezerwacji uznają:

1) SMS (krótka wiadomość tekstowa) lub MMS (wiadomość graficzna) wysłane z numeru telefonu Strony wskazanego w Umowie jako właściwy do doręczeń na numer telefonu drugiej Strony wskazany w Umowie jako właściwy do doręczeń,

2) e-mail (wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną) wysłany z adresu poczty elektronicznej Strony wskazanego w Umowie jako właściwy do doręczeń na adres poczty elektronicznej Strony wskazany w Umowie jako właściwy do doręczeń.

§ 2 Warunki zawarcia Umowy

1. Najemcą może być wyłącznie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 28 lat;

b) posiada ważne i honorowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat (na dzień zawarcia Umowy);

c) nie jest związana zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych w oparciu o prawomocny wyrok sądu lub inne wiążące ją orzeczenie sądów lub innych uprawnionych organów;

d) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

e) legitymuje się ważnym dowodem osobistym (dotyczy wyłącznie obywateli Polski) lub paszportem;

f) jest posiadaczem telefonu komórkowego z aktywnym numerem umożliwiającym realizowanie co najmniej połączeń przychodzących i wychodzących oraz odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych SMS (a ponadto z aktywną usługą roamingową w kraju planowanego pobytu – w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4).

2. Użytkownikiem może być osoba spełniająca łącznie warunki określone w ust. 1 lit. a-c, przy czym nawet spełnienie tych warunków nie zobowiązuje Wynajmującego do wyrażenia zgody na objęcie Umową Użytkownika lub Użytkowników wskazanych przez będącego osobą fizyczną Najemcę. W przypadku Najemców będących jednostkami organizacyjnymi Wynajmujący może ograniczyć liczbę dopuszczalnych Użytkowników.

3. W przypadku Najemcy będącego jednostką organizacyjną warunki określone w ust. 1 lit. a-c stosuje się do Użytkownika. Warunki określone w ust. 1 lit. e stosuje się do reprezentanta Najemcy. Ponadto reprezentant Najemcy będącego jednostką organizacyjną obowiązany jest legitymować się aktualnym odpisem z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego). W przypadku spółki cywilnej ust. 1 lit. e stosuje się do jej wspólnika/ów zawierających Umowę, a ponadto – na żądanie Wynajmującego – konieczne jest przedłożenie tekstu jednolitego umowy spółki.

4. Warunki określone w ust. 1-2 powinny być spełnione przez cały czas obowiązywania Umowy. O wszelkich zmianach w tym zakresie Najemca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż następnego dnia, zawiadomić Wynajmującego. Jeżeli zmiana w zakresie niespełnienia warunków wskazanych w ust. 1-2 dotyczy Najemcy albo jedynego Użytkownika Najemcy będącego jednostką organizacyjną Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli zmiana w zakresie niespełniania warunków wskazanych w ust. 1-2 dotyczy Użytkownika/ów Najemcy będącego osobą fizyczną albo nie wszystkich Użytkowników Najemcy będącego jednostką organizacyjną, Najemca zobowiązany jest wyłączyć niespełniających warunków Użytkowników z dalszego kierowania Kamperem.

5. Przed zawarciem Umowy lub wydaniem Kampera Wynajmujący uprawniony jest do weryfikacji spełnienia przez Najemcę lub Użytkownika warunków określonych w ust. 1, w tym poprzez żądanie przedłożeniu mu do wglądu oryginału dokumentów wskazanych w ust. 1 lit. b, e. Niezastosowanie się do przedmiotowego żądania przez Najemcę lub stwierdzenie, iż przedłożone dokumenty/Najemca/Użytkownik nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy. Najemcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, chyba że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności (z zastrzeżeniem Rezerwacji) nie później niż w chwili wydania Kampera Najemcy i określa co najmniej:

a) dane Najemcy i Użytkownika/ów (o ile są przewidywani);

b) Kamper będący przedmiotem najmu Umowy;

c) czas i termin obowiązywania Umowy;

d) wynagrodzenie (Czynsz) przysługujące Wynajmującemu za cały okres obowiązywania Umowy lub sposób jego wyliczenia;

e) kwotę Kaucji, Opłaty Serwisowej i Opłaty Rezerwacyjnej;

f) miejsce i termin wydania oraz zwrotu Kampera;

g) dane kontaktowe Stron (w tym numer telefonu komórkowego);

h) oświadczenie, o którym mowa w ust. 8.

7. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są co najmniej następującego dokumenty:

a) niniejszy Regulamin wraz z Tabelą Opłat;

b) instrukcja korzystania z Kampera;

c) ogólne warunki ubezpieczenia Kampera;

d) protokół zdawczo-odbiorczy Kampera

8. Zawierając Umowę Najemca oświadcza, iż:

a) zapoznał się z warunkami Umowy, w tym postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyraża na nie zgodę;

b) on i wszyscy wskazani w Umowie Użytkownicy spełniają warunki do zawarcia Umowy określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

c) wyraża zgodę na dokonywanie wzajemnych doręczeń w zakresie objętym Umową za pośrednictwem wskazanych w Umowie do kontaktu numeru telefonu oraz adresu skrzynki poczty elektronicznej;

d) wszelkie wskazane przez niego do Umowy dane zostały przez niego sprawdzone i są prawdziwe

9. Umowa wchodzi w życie od daty określonej w Umowie lub od daty wydania Kampera Najemcy wskazanej w pisemnym protokole zdawczo-odbiorczym, w zależności od tego, która z tych dat jest datą wcześniejszą, chyba że Strony w formie co najmniej dokumentowej postanowią inaczej.

10. Umowa zawierana jest na czas oznaczony wskazany w Umowie poprzez określenie daty i godziny jej zakończenia. Umowa ulega przedłużeniu na dalszy czas oznaczony, jeżeli:

a) Najemca zawiadomi Wynajmującego o woli przedłużenia Umowy na dalszy czas oznaczony nie później niż na 12 godzin przez pierwotną datą jej zakończenia określając oczekiwany czas jej przedłużenia (wskazując liczbę dni i godzin przedłużenia albo proponowaną datę i godzinę jej zakończenia) i

b) Wynajmujący wyrazi zgodę na ofertę Najemcy wskazaną pod lit. a; albo Wynajmujący zaproponuje Najemcy inny niż określony przez niego czas przedłużenia, a Najemca na tę kontrofertę wyrazi zgodę.

Wniosek Najemcy o przedłużenie Umowy złożony po terminie wskazanym pod lit. a, może zostać przez Wynajmującego – według jego wyboru i możliwości – uwzględniony zgodnie z lit. b albo pozostawiony bez rozpoznania.

11. Uzgodnienia Stron dotyczące przedłużenia Umowy, o których mowa w ust. 10, powinny zostać dokonane w formie co najmniej dokumentowej.

12. Wydanie Kampera Najemcy następuje w oparciu o pisemny protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Najemcę (lub upoważnionego Użytkownika w przypadku jednostek organizacyjnych) i upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. Przy wydaniu Kampera Najemca (w przypadku jednostek organizacyjnych – Użytkownik) musi posiadać przy sobie do wglądu Wynajmującego dokumenty wskazane w ust. 1 i 3.

Wynajmujący uprawniony jest do odmowy wydania Kampera i odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Najemca lub Użytkownik uprawniony do odbioru Kampera (w przypadku jednostek organizacyjnych) znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu (w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) lub podobnie działającego środka, po spożyciu którego zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. W razie uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie Wynajmujący może zażądać od Najemcy uprzedniego poddania się odpowiedniemu badaniu przeprowadzonemu przez uprawnione organy (np. Policja) pod rygorem odmowy wydania Kampera i odstąpienia od Umowy.

13. Wraz z Kamperem Wynajmujący wydaje Najemcy co najmniej:

a) instrukcję korzystania z Kampera;

b) dowód rejestracyjny Kampera wraz z dowodem zawarcia ubezpieczenia OC Kampera;

c) kluczyk/i do Kampera.

14. Miejsce wydania i zwrotu Kampera określane jest każdorazowo w Umowie. W przypadku gdy wydanie i zwrot następują w miejscu zaproponowanym przez Najemcę musi ono znajdować się na terytorium Królestwa Hiszpanii poza wyspami, posiadając przydzielony adres (numer porządkowy nieruchomości), do którego zapewniony jest z najbliższego miasta wojewódzkiego (siedziby właściwego wojewody) bezpośredni dojazd ogólnodostępnymi drogami publicznymi (bez konieczności stosowania innych środków transportu np. prom, samolot etc.) i w którym istnieje techniczna możliwość zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa postoju Kampera. Nieprecyzyjnie określenie miejsca przez Najemcę podlega doprecyzowaniu na wezwanie Wynajmującego. W przypadku, gdy zaproponowane przez Najemcę miejsce wydania Kampera nie spełnia wymogów określonych powyżej albo nie zostało precyzyjnie oznaczone pomimo wezwania Wynajmującego albo z uwagi na niezależne od Wynajmującego okoliczności (w tym m.in. działanie siły wyższej, brak wolnych miejsc postojowych etc.) wydanie Kampera w miejscu zaproponowanym przez Najemcę nie jest możliwe, Wynajmujący uprawniony jest do przygotowania Kampera do wydania w innym dostępnym miejscu w możliwie bliskiej odległości od miejsca określonego pierwotnie przez Najemcę. W miarę możliwości Wynajmujący uwzględni sugestie Najemcy co do nowego miejsca wydania Kampera. W powyższych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek wydatki/koszty poniesione przez Najemcę w związku ze zmianą miejsca wydania Kampera. Jeżeli postój Kampera w miejscu wskazanym przez Najemcę związany jest z koniecznością uiszczenia z tego tytułu stosownych opłat, koszty tych opłat w całości ponosi Najemca bezpośrednio na rzecz podmiotu uprawnionego do ich poboru. Ewentualna możliwość wydania Kampera poza terytorium Królestwa Hiszpanii jest każdorazowo uprzednio uzgadniana z Najemcą.

15. Wynajmujący lub jego przedstawiciel przed wydaniem Kampera przeprowadza z Najemcą odpowiednie szkolenie (instruktaż) z zasad użytkowania Kampera, w toku którego udziela Najemcy – również na jego prośbę – informacji, wskazówek lub zaleceń dotyczących korzystania z Kampera, w tym w zakresie jego prawidłowej eksploatacji, przy czym nie zwalnia to Najemcy z obowiązku zapoznania się z przekazaną mu dokumentacją (w tym instrukcją korzystania z Kampera) i stosowania się do określonych w niej warunków. Odbycie szkolenia (instruktażu) potwierdzone zostaje przez obie Strony w formie pisemnej.

16. W oparciu o zawartą Umowę Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy Kamper wraz z niezbędnym wyposażeniem w stanie nadającym się do umówionego użytku spełniającym wszelkie wynikające z przepisów polskiego prawa warunki dopuszczenia go do ruchu na drogach publicznych. Wynajmujący nie gwarantuje spełnienia przez Kamper i dołączone do niego wyposażenie wymogów dopuszczenia go do ruchu w innych krajach niż Królestwo Hiszpanii. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie do uprzedniego zweryfikowania możliwości używania Kampera w kraju planowanego wyjazdu, przy czym Wynajmujący wyrażając zgodę, o której mowa w § 3 ust. 4 zobowiązuje się w miarę możliwości udzielić Najemcy na jego prośbę informacji co do wyposażenia Kampera celem oceny spełnienia przez niego powyższych wymogów.

17. Kamper wydawany jest Najemcy:

a) czysty,

b) z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa,

c) z uzupełnionym do właściwego poziomu olejem i innymi płynami eksploatacyjnymi,

d) napełnionym zbiornikiem czystej wody (NIE PRZEZNACZONEJ DO PICIA BEZ UPRZEDNIEGO PRZEGOTOWANIA!);

e) z napełnioną butlą z gazem,

f) uzupełnionymi zapasami papieru toaletowego (4 rolek) i płynu do toalety chemicznej

18. Najemca w każdym czasie może zwrócić się do Wynajmującego o wyrażenie zgody na zmianę Umowy, w tym w zakresie czasu i terminu obowiązywania Umowy, miejsca wydania lub zwrotu Kampera. Wynajmujący w miarę możliwości postara się wniosek Najemcy uwzględnić. Zmiana Umowy na wniosek Najemcy w przypadkach określonych w Tabeli Opłat upoważnia Wynajmującego do obciążenia Najemcy Opłatą Dodatkową Za Czynności Administracyjne, chyba że Wynajmujący w formie co najmniej dokumentowej zwolni go z tego obowiązku.

19. Nie później niż 72 godziny przed uzgodnionym dniem wydania Kampera, Najemca zobowiązany jest wpłacić na rzecz Wynajmującego nieoprocentowaną kaucję, której wysokość każdorazowo określa Umowa, przy czym nie niższej niż 3.500 zł (Kaucja). Kaucja stanowi zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy wynikających z Umowy, w tym przede wszystkim z tytułu:

a) Czynszu;

b) Opłat Dodatkowych;

c) Opłaty Serwisowej;

d) pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Wynajmującego, za które w oparciu o Umowę (w tym niniejszy Regulamin) odpowiedzialność ponosi Najemca.

20. Zwrot Kaucji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po zwrocie Kampera w części, w jakiej nie została ona zaliczona przez Wynajmującego na poczet zabezpieczonych nią roszczeń. W odniesieniu do Najemcy niebędącego Konsumentem – w przypadku określonym w § 8 ust. 10-11 – Wynajmujący może zatrzymać Kaucje do czasu ostatecznego wyliczenia zabezpieczonych roszczeń, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia zwrotu Kampera. W przypadku, w którym do zwrotu Kampera nie doszło terminy powyższe liczy się od dnia, w którym zgodnie z Umową zwrot Kampera miał nastąpić.

§ 3 Zasady korzystania z Kampera

1. Kamper może być kierowany wyłącznie przez Najemcę, z zastrzeżeniem ewentualnego Użytkownika. Najemcy nie przysługuje uprawnienie do oddania Kampera osobie trzeciej do odpłatnego lub nieodpłatnego używania.

2. W czasie używania Kampera Najemca i Użytkownik zobowiązani są do:

a) posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym aktualnie Kamper jest używany (m.in. ważne i honorowane w danym kraju prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);

b) zabezpieczenia Kampera i jego wyposażenia przed kradzieżą lub zniszczeniem, w tym m.in. każdorazowe włączanie wszystkich udostępnionych mu przez Wynajmującego lub zamontowanych na stałe w Kamperze urządzeń antykradzieżowych (alarm, immobiliser, blokady itp.), staranne zabezpieczenie poza Kamperem dokumentów oraz kluczyków;

c) wykonywania własnym kosztem i staraniem – zgodnie z wymogami i warunkami producenta Kampera wynikającymi z instrukcji – obsługi codziennej Kampera (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych itp.);

d) stosowania w Kamperze rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Kampera,

e) utrzymywania Kampera w należytej czystości;

f) przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w kraju, w którym Kamper jest używany, w tym przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 tj. jedn.);

g) używania Kampera oraz załączonego do niego wyposażenia zgodnie z ich właściwościami, przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, w tym wynikającymi z instrukcji korzystania z Kampera, a także z warunkami określonymi w Umowie, Regulaminie i ewentualnych wytycznych Wynajmującego;

h) poruszania się nim wyłącznie po drogach publicznych lub utwardzonych drogach prywatnych, o stanie nawierzchni niezagrażającym uszkodzeniem Kampera (w szczególności kół i zawieszenia);

i) korzystania z Kampera zgodnie z warunkami określonymi w umowach ubezpieczenia Kampera, przede wszystkim poprzez powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań mogących skutkować wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą w Kamperze szkodę;

j) niezwłocznego zawiadamiania Wynajmującego o wszelkich wątpliwościach w zakresie prawidłowości działania Kampera;

k) nieprzekraczania prędkości 110 km/h (zalecana prędkość maksymalna to 100 km/h) oraz do zachowania szczególnej ostrożności w przypadku jazdy w tunelach, pod wiaduktami, estakadami itp. – z uwagi na wysokość Kampera wynoszącą 300 cm.

3. Niezależnie od innych postanowień Umowy lub Regulaminu, zakazane jest:

a) przewożenie Kamperem zwierząt, chyba że Wynajmujący wyrazi na to uprzednią zgodę w formie dokumentowej lub wyraźnie w Umowie;

b) przewożenia ładunku przekraczającego dopuszczalną ładowność, a także ładunku, który mógłby powodować uszkodzenie/zniszczenie Kampera lub jego trwałe albo trudne do usunięcia zabrudzenie;

c) dokonywanie w Kamperze jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, przeróbek, napraw lub innych trwałych modyfikacji wykraczających poza zakres obsługi codziennej i normalnej bieżącej eksploatacji, chyba że Wynajmujący wyrazi na nie zgodę lub nakaże ich przeprowadzenie w formie co najmniej dokumentowej;

d) udostępnianie w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dokumentów dotyczących Kampera (w tym dowodu rejestracyjnego, polisy OC), z wyłączeniem organów i instytucji uprawnionych do ich kontroli, a także Użytkownika;

e) używanie Kampera niezgodnie z przeznaczeniem, w tym do jazdy sportowej lub w zawodach sportowych, w tym również w nieoficjalnych amatorskich wyścigach lub innej podobnej rywalizacji;

f) palenia tytoniu lub innych używek we wnętrzu Kampera;

g) dokonywanie innych czynności, które mogą prowadzić do nadmiernego zużycia Kampera albo jego zniszczenia lub uszkodzenia.

h) palenia świec, kadzideł itp. wewnątrz kampera.

4. Wyjazd poza granice Królestwa Hiszpanii oraz na wyspy hiszpańskie jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności (w tym m.in. w Umowie). Zgoda może wskazywać kraj lub kraje, do których wjazd jest dopuszczalny, a także określać czas, w którym powinien nastąpić powrót do Polski. Najemca może być zobowiązany do zawiadomienia Wynajmującego o wyjeździe z/powrocie do Hiszpanii niezwłocznie po zaistnieniu tych zdarzeń.

5. Zawierając Umowę Najemca przyjmuje do wiadomość i akceptuje, iż Kamper wyposażony jest w urządzenie GPS pozwalające na ustalenie lokalizacji Kampera w każdym czasie, w tym umożliwiające Wynajmującemu odtworzenie trasy przejazdu Najemcy w okresie trwania Umowy. Wynajmujący zobowiązuje się przy tym do wykorzystywania uzyskanych danych wyłącznie w ramach prowadzonej przez siebie działalności i nieujawniania ich osobom trzecim, z wyłączeniem uprawnionych organów i instytucji, w tym przede wszystkim organów ścigania

§ 4 Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za używanie Kampera niezgodnie z warunkami Umowy (w tym niniejszego Regulaminu) oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów prawa. Najemca ponosi wobec Wynajmującego odpowiedzialność za działania Użytkownika lub innych osób, którym udostępnia Kamper, jak za działania własne.

2. Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy. Najemca niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, chyba że w Umowie wyraźnie postanowiono inaczej. 3. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Kampera będące następstwem jego prawidłowego używania w trakcie obowiązywania Umowy.

4. Najemca lub Użytkownik ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kary (w tym mandaty karne, grzywny etc.) będące następstwem naruszenia przez nich przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 tj. jedn.). Przede wszystkim w przypadkach takich Wynajmujący uprawniony jest do przekazania właściwym organom danych osobowych Najemcy lub Użytkownika.

5. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy (w tym niniejszego Regulaminu) lub wystąpienia innych zdarzeń wskazanych w Tabeli Opłat, Wynajmujący upoważniony jest do obciążenia Najemcy Opłatami Dodatkowymi – Za Czynności Administracyjne Wynajmującego lub Za Naruszenia Umowy przez Najemcę – odpowiadającymi szacunkowym kosztom, jakie Wynajmujący ponosi w związku z tymi naruszeniami lub z tymi czynnościami (jeżeli Najemcy będącemu Konsumentem nie można przypisać winy w powstaniu objętego Tabelą Opłat naruszenia – Opłata Dodatkowa Za Naruszenie Wynajmującemu nie przysługuje). W przypadku Najemcy niebędącego Konsumentem, zastrzeżone w Tabeli Opłat Opłaty Dodatkowe Za Naruszenia nie wyłączają uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania za szkodę przewyższającą te Opłaty Dodatkowe Za Naruszenia.

6. W przypadku zawinionego przez Najemcę uszkodzenia Kampera lub jego nadmiernego zużycia zobowiązany jest on do pokrycia Wynajmującemu wszelkich kosztów naprawy, z zastrzeżeniem ust. 7. Pokrycie kosztów naprawy przez Najemcę następuje na wezwanie Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego wezwania. Najemca może zażądać przedłożeniu mu wyceny kosztów naprawy. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w Kamperze na skutek działań osób trzecich, które korzystają z Kampera za zgodą lub wiedzą Najemcy.

7. Za uszkodzenia Kampera na skutek Kolizji, której sprawcą był Najemca (Użytkownik) lub w przypadku, gdy zaistnieje szkoda objęta ubezpieczeniem AUTOCASCO Kampera Najemca obciążony będzie Opłatą Dodatkową Za Czynności Administracyjne określoną w Tabeli Opłat, a ponadto poniesie odpowiedzialność za powstałą szkodę Wynajmującego wyłącznie do wysokości udziału własnego w szkodzie wynoszącego 4500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) /Udział Własny/, z zastrzeżeniem jednak ust. 10.

8. W przypadku uszkodzenia Kampera na skutek Kolizji, której sprawcą był kierowca Kampera inny niż Najemca lub Użytkownik, Najemca ponosi odpowiedzialność za powstała szkodę w pełnej wysokości (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – pomniejszonej o wszelkie kwoty uzyskane przez Wynajmującego tytułem pokrycia tej szkody z innych źródeł, w tym od ubezpieczyciela, bezpośredniego sprawcy tej szkody etc.), chyba że wykorzystanie Kampera przez tę osobę trzecią wypełniało znamiona czynu zabronionego, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku nieuprawnionego wykorzystania Kampera przez osobę trzecią, kradzieży lub innej utraty Kampera będących następstwem rażącego niedbalstwa lub lekkomyślności Najemcy (np. niezastosowania wymaganych zabezpieczeń antykradzieżowych, pozostawienie kluczyków w Kamperze bez nadzoru etc.) zobowiązany jest on do pokrycia powstałej w ten sposób szkody Wynajmującego w pełnej wysokości, w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – pomniejszonej o wszelkie kwoty uzyskane przez Wynajmującego tytułem pokrycia tej szkody z innych źródeł, w tym od ubezpieczyciela, bezpośredniego sprawcy tej szkody etc.

10. Jeżeli właściwy zakład ubezpieczeń nie wypłaci Wynajmującemu odszkodowania za uszkodzenie lub utratę Kampera lub nie wypłaci go w pełnej wysokości Najemca zobowiązany jest do pokrycia Wynajmującemu tej szkody w niezaspokojonej części. Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy.

11. W przypadku naruszenia przez Najemcę postanowień Umowy (w tym Regulaminu), za które to naruszenie nie przewidziano Opłaty Dodatkowej za Naruszenie określonej w Tabeli Opłat, lub co do których nie ustalono szczegółowo zasad odpowiedzialności w niniejszej Umowie, Wynajmujący uprawniony jest do dochodzenia naprawienia poniesionej szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Najemcę na zasadach ogólnych.

§ 5 Odpowiedzialność Wynajmującego

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i innych postanowień Umowy, Wynajmujący ponosi odpowiedzialność wynikającą z Umowy na zasadach i w zakresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym, w tym:


a) Wynajmujący ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła;

b) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę, jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków;


c) Wynajmujący obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi.

2. W relacjach z Najemcą niebędącym Konsumentem, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Najemcę lub Użytkownika szkodę majątkową w zakresie utraconych korzyści, jak również za szkodę niemajątkową, chyba że można mu przypisać winę umyślną.

§ 6 Zasady zwrotu Kampera i zakończenia najmu

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Kampera Wynajmującemu (upoważnionemu przedstawicielowi Wynajmującego) w miejscu i terminie zwrotu określonym w Umowie. Zwrot Kampera w innym miejscu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez Najemcę zgody Wynajmującego wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej. Postanowienia § 2 ust. 14 stosuje się odpowiednio.

2. Wynajmujący upoważniony jest do uzależnienia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, od obciążenia Najemcy kosztami wynikającymi ze zmiany miejsca zwrotu Kampera (Opłata Dodatkowa Za Czynności Administracyjne). W tym przypadku zmiana miejsca zwrotu następuje po wyraźnym zaakceptowaniu przez Najemcę zaproponowanych mu przez Wynajmującego warunków zmiany, w tym wyraźnie określonej przez Wynajmującego kwoty kosztów dodatkowych (Opłaty Dodatkowej Za Czynności Administracyjne), w formie co najmniej dokumentowej.

3. W przypadku przedłużenia Umowy zgodnie z § 2 ust. 10 miejsce zwrotu Kampera określone w Umowie nie ulega zmianie, chyba że Strony w formie co najmniej dokumentowej postanowią inaczej.

4. Zwrot Kampera Wynajmującemu następuje w oparciu o pisemny protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Najemcę (upoważnionego Użytkownika Najemcy będącego jednostką organizacyjną) i upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego.

5. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Kampera w niepogorszonym stanie z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowego używania, czystego i z pełnym zbiornikiem paliwa (chyba że wyjątkowo przy wydaniu Kampera zbiornik był zapełniony jedynie w części – wówczas Najemca powinien zwrócić Kampera z taką samą ilością paliwa jak przy jego wydaniu), z wyczyszczoną toaletą chemiczną, wraz z przekazaną mu uprzednio dokumentacją, w tym dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 13.

6. Niezwrócenie przez Najemcę Kampera w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji, chyba że Wynajmujący uzyska wiarygodne informacje o innych przyczynach opóźnienia.

7. Wynajmujący upoważniony jest do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) naruszenia przez Najemcę zasad korzystania z Kampera, w tym określonych w § 3 Regulaminu; lub

b) powzięcia przez Wynajmującego wiadomości o niespełnianiu przez Najemcę lub Użytkownika warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu; lub

c) wskazanym w § 2 ust. 4 zd. 3; lub

d) zawinionej przez Najemcę lub Użytkownika awarii lub uszkodzenia Kampera.

8. Najemca upoważniony jest do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niespełniania przez Kampera warunków określonych w § 2 ust. 16 Regulaminu.

9. Wypowiadając Umowę na podstawie ust. 7, Wynajmujący – według własnego wyboru (mając na uwadze ewentualne sugestie lub prośby Najemcy):

a) wskazuje Najemcy nowe miejsce zwrotu Kampera na terytorium Królestwa Hiszpanii położone w odległości nie większej niż 50 km od pierwotnego miejsca zwrotu, do którego ten na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest go dostarczyć w odpowiednim – wyznaczonym przez Wynajmującego – terminie, nie krótszym niż 12 godzin; albo

b) dokonuje – na koszt i ryzyko Najemcy – samodzielnego lub za pośrednictwem osób trzecich odbioru Kampera od Najemcy w miejscu jego pobytu.

10. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Najemcę na podstawie ust. 8, Wynajmujący zobowiązany jest – na swój koszt i ryzyko – do samodzielnego lub za pośrednictwem osób trzecich odbioru Kampera od Najemcy.

11. Wynajmujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do chwili wydania Kampera, jeżeli:

a) okaże się, iż Najemca (jedynym Użytkownik w przypadku Najemcę będące jednostką organizacyjną) nie spełnia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu; lub

b) Najemca nie wpłaci w całości Czynszu i Opłaty Serwisowej do uzgodnionego w Umowie terminu ww. wpłaty; lub

c) Najemca nie zapewni Kaucji w uzgodnionym terminie; lub

d) Najemca nie stawi się do wydania Kampera pomimo wyznaczeniu mu (w formie co najmniej dokumentowej) dodatkowego – co najmniej 4 godzinnego terminu; lub

e) przy wydaniu Kampera Wynajmującemu nie zostaną przedłożone wymagane dokumenty lub dokumenty te nie będą spełniały określonych w Umowie warunków albo Najemca lub Użytkownik uprawniony do jego odbioru (w przypadku jednostek organizacyjnych) stawi się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka albo – wobec uzasadnionych wątpliwości Wynajmującego – odmówi poddania się badaniu przez uprawnione organy (np. Policję); lub

f) Najemca (uprawniony Użytkownik – w przypadku Najemcy będącego jednostką organizacyjną) z nieuzasadnionych przyczyn odmówi odbycia szkolenia (instruktażu), o którym mowa w § 2 ust. 15 Regulaminu lub pisemnego potwierdzenia jego odbycia.

W tym przypadku Najemca obciążony zostanie opłatą równą Opłacie Rezerwacyjnej tytułem kary umownej za odstąpienie, którą Wynajmujący może potrącić z wszelkimi wcześniejszymi płatnościami na rzecz Wynajmującego wynikającymi z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja), na co Najemca wyraża zgodę; pozostałe po potrąceniu do rozliczenia na rzecz Najemcy płatności (w części przewyższającej Opłatę Rezerwacyjną) podlegają zwrotowi w terminie 7 dni (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – niezwłocznie). W przypadku Najemcy będącego Konsumentem – obciążenie, o którym mowa powyżej nie następuje, jeżeli wykaże on, iż okoliczności wskazane powyżej wystąpiły z przyczyn przez niego niezawinionych.

12. Najemca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do chwili wydania Kampera, jeżeli:

a) okaże się, iż Kamper w momencie wydania nie spełnia warunków określonych w § 2 ust. 16 Regulaminu; lub

b) Wynajmujący nie stawi się do wydania Kampera pomimo wyznaczeniu mu (w formie co najmniej dokumentowej) dodatkowego – co najmniej 4 godzinnego terminu.

W tym przypadku Wynajmujący obciążony zostanie opłatą równą Opłacie Rezerwacyjnej tytułem kary umownej za odstąpienie. Wszelkie wcześniejsze płatności Najemcy na rzecz Wynajmującego wynikające z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja) podlegają zwrotowi w terminie 7 dni (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – niezwłocznie).

13.Jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych Wynajmujący nie jest w stanie wydać Najemcy Kampera w uzgodnionym w Umowie terminie (np. siła wyższa, nagła awaria, uszkodzenie lub Kolizja Kampera, utrata Kampera, w tym w wyniku kradzieży lub przywłaszczenia), Wynajmujący niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, który – w terminie wskazanym przez Wynajmującego – uprawniony jest do przeniesienia niewykorzystanego czasu najmu Kampera na inny termin uzgodniony przez Strony, z zastrzeżeniem ust. 14.


14. Jeżeli – w przypadku wskazanym w ust. 13 – Najemca nie skorzysta z przyznanych mu uprawnień, albo jeżeli Kamper uległ szkodzie całkowitej, Umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący niezwłocznie zwraca Najemcy uiszczony przez niego uprzednio Czynsz lub inne wynikające z Umowy należności (Opłata Serwisowa, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja).

15. Najemca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do chwili wydania Kampera, przy czym, jeżeli:

a) oświadczenie o odstąpieniu doręczone zostanie Wynajmującemu nie później niż w terminie 60 dni przed wskazanym w Umowie dniem wydania Kampera – Najemca nie ponosi z tego tytułu jakichkolwiek opłat, a jego ewentualne wcześniejsze płatności na rzecz Wynajmującego wynikające z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja) podlegają zwrotowi w terminie 7 dni (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – niezwłocznie);

b) oświadczenie o odstąpieniu doręczone zostanie Wynajmującemu po terminie wskazanym pod lit. a, ale nie później niż 30 dni przed wskazanym w Umowie dniem wydania Kampera – Najemca obciążony zostanie opłatą równą połowie Opłaty Rezerwacyjnej tytułem odstępnego, którą Wynajmujący może potrącić z wszelkim wcześniejszymi płatności na rzecz Wynajmującego wynikającymi z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja), na co Najemca wyraża zgodę; pozostałe po potrąceniu do rozliczenia na rzecz Najemcy płatności (w części przewyższającej Opłatę Rezerwacyjną) podlegają zwrotowi w terminie 7 dni (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – niezwłocznie);

c) oświadczenie o odstąpieniu doręczone zostanie Wynajmującemu na 29 dni przed wskazanym w Umowie dniem wydania Kampera lub później – Najemca obciążony zostanie opłatą równą Opłacie Rezerwacyjnej tytułem odstępnego, którą Wynajmujący może potrącić z wszelkimi wcześniejszymi płatności na rzecz Wynajmującego wynikającymi z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja), na co Najemca wyraża zgodę; pozostałe po potrąceniu do rozliczenia na rzecz Najemcy płatności (w części przewyższającej Opłatę Rezerwacyjną) podlegają zwrotowi w terminie 7 dni (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – niezwłocznie).

16. W przypadkach innych niż przewidziane powyżej Wynajmujący może odstąpić od Umowy do chwili wydania Kampera, przy czym:

a), jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie doręczone Najemcy później niż 30 dni przed wskazanym w Umowie dniem wydania Kampera – Wynajmujący zobowiązany jest – poza zwrotem Najemcy wszystkich uprzednio uiszczonych przez niego należności wynikających z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja) /w terminie 7 dni, a w przypadku Najemcy będącego Konsumentem niezwłocznie/ – do zapłaty kwoty odpowiadającej Opłacie Rezerwacyjnej tytułem odstępnego; albo 

b), jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie doręczone Najemcy później niż 60 dni, ale co najmniej na 30 dni przed wskazanym w Umowie dniem wydania Kampera – Wynajmujący zobowiązany jest – poza zwrotem Najemcy wszystkich uprzednio uiszczonych przez niego należności wynikających z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja) /w terminie 7 dni, a w przypadku Najemcy będącego Konsumentem niezwłocznie/ – do zapłaty połowy kwoty odpowiadającej Opłacie Rezerwacyjnej tytułem odstępnego; 

c), jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie doręczone Najemcy co najmniej na 60 dni przed wskazanym w Umowie dniem wydania Kampera – Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu Najemcy wszystkich uprzednio uiszczonych przez niego należności wynikających z Umowy (Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Kaucja), w terminie 7 dni, a w przypadku Najemcy będącego Konsumentem niezwłocznie. 

17. Postanowienia Umowy, w tym niniejszego Regulaminu, nie wyłączają innych – wynikających z Kodeksu cywilnego – przesłanek wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.

§ 7 Eksploatacja, awarie, kolizje i naprawy

1. W trakcie obowiązywania Umowy Najemca jest obowiązany umożliwić Wynajmującemu lub upoważnionemu podmiotowi działającemu w imieniu i na zlecenie Wynajmującego sprawdzenie stanu technicznego Kampera, w szczególności w przypadku powzięcia przez Wynajmującego uzasadnionej podejrzenia co do jego nienależytego używania przez Najemcę, w celu oceny konieczności naprawy albo w celu rozpatrzenia reklamacji Najemcy. Sprawdzenie nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym z Najemcą odpowiednio wcześniej – nie mniej niż 4 godziny Dni Roboczych i nie więcej niż 120 godzin Dni Roboczych od zawiadomienia.

2. Jeżeli w okresie trwania Umowy Kamper powinien przejść obowiązkowy przegląd zgodnie z warunkami gwarancji lub zaleceniami producenta, Najemca zobowiązany jest – zgodnie z wytycznymi Wynajmującego – podstawić go do wyznaczonego miejsca wykonania przeglądu. Kontrolę w zakresie konieczności przeprowadzenia przeglądu (np. na skutek przekroczenia ustalonego limitu kilometrów przebiegu) prowadzi samodzielnie Najemca opierając się o przedłożone mu dokumenty Kampera (w tym instrukcję), przy czym o prawdopodobnej konieczności przeprowadzenia przeglądu w trakcie trwania Umowy oraz o miejscach, w których jego wykonanie jest możliwe, Wynajmujący w miarę możliwości uprzedza Najemcę przed zawarciem Umowy. Za czas wykonania przeglądu Czynsz nie jest naliczany. Przegląd przeprowadzany jest na zlecenie i koszt Wynajmującego.

3. W przypadku awarii Kampera lub Kolizji z jego udziałem, Najemca zobowiązany jest

W PRZYPADKU KOLIZJI – po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy poszkodowanym oraz wezwaniu właściwych służb (numery telefonów w Hiszpanii: Policja: 091 lub 112 (powszechny nr dla policji, straży pożarnej i pogotowia), Straż pożarna 080 lub 112, Pogotowie ratunkowe 061 lub 112

a) niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu Wynajmującego za pośrednictwem następujących numerów kontaktowych:

+48 509 973 973 lub

+ 48 509 652 802

b) postępować zgodnie z wytycznymi Wynajmującego;

c) zaprzestać dalszego używania Kampera do czasu uzyskania wytycznych Wynajmującego;

d) nie podejmować samodzielnie jakichkolwiek czynności naprawczych;

e) nie zawierać z uczestnikami Kolizji jakichkolwiek porozumień lub uzgodnień co do rozliczenia jej skutków.

4. Najemca nie jest upoważniony do składania w imieniu Wynajmującego jakichkolwiek oświadczeń woli, w tym co do zawarcia umowy naprawy Kampera. Naprawa następuje wyłącznie na zlecenie samego Wynajmującego.

5. W wykonaniu wytycznych Wynajmującego wskazanych w ust. 3 lit. b, Najemca może zostać zobowiązany do podstawienia Kampera do miejsca naprawy wskazanego przez Wynajmującego albo do wydania Kampera osobie upoważnionej przez Wynajmującego.

6. Jeżeli konieczność naprawy wynika z okoliczności, za które Najemca nie ponosi odpowiedzialności Wynajmujący dokonuje oceny możliwości przeprowadzenia naprawy i niezwłocznie wykona lub zleci osobie trzeciej naprawę Kampera na swój koszt i ryzyko, pod warunkiem, że:

a) istnieje możliwość wykonania naprawy w terminie 24 godzin Dni Roboczych od zawiadomienia Wynajmującego o awarii lub Kolizji, oraz

b) nie istnieją inne uzasadnione powody czasowego/trwałego wyłączenia Kampera z dalszego użytkowania; oraz

c) Najemca wyraźnie oświadczy, iż jest zainteresowany dalszym korzystaniem z Kampera na dotychczasowych warunkach Umowy.

7. Jeżeli wykonanie naprawy w terminie określonym w ust. 6 lit. a okaże się niemożliwe lub nie wystąpią pozostałe okoliczności wskazane w ust. 6 lit. b-c, Wynajmujący niezwłocznie zawiadamia o tym Najemcę, któremu przysługuje prawo do przeniesienia niewykorzystanego czasu najmu Kampera na inny termin uzgodniony przez Strony, chyba że Kamper uległ szkodzie całkowitej. Jeżeli Najemca nie skorzysta z przyznanych mu uprawnień albo jeżeli Kamper uległ szkodzie całkowitej, Umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący niezwłocznie zwraca Najemcy uiszczony przez niego uprzednio Czynsz za niewykorzystany okres najmu lub inne wynikające z Umowy należności (Kaucja).

8. Jeżeli konieczność naprawy wynika z okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność:

a) nie przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z podstawieniem Kampera do wyznaczonego miejsca naprawy lub wydania go osobie upoważnionej;

b) ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę na zasadach określonych w § 4.

9. Konieczność naprawy stwierdza Wynajmujący w oparciu o przedstawione mu przez Najemcę informacje i ewentualną dokumentacje lub w oparciu o kontrolę przeprowadzoną trybie ust. 1. Za konieczne każdorazowo uznaje się naprawy mające doprowadzić Kamper do stanu zgodnego z warunkami określonymi w § 2 ust. 16 albo bez których dalsze używania Kampera może być niebezpieczne. Za niekonieczne uznaje się naprawy drobnych usterek lub uszkodzeń niewpływających w istotny sposób na dalszą eksploatację Kampera, w tym na bezpieczeństwo jego użytkowania oraz na zakres powstałej w Kamperze szkody, chyba że Wynajmujący zdecyduje inaczej.

10. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia opon w trakcie okresu wynajmu, z wyjątkiem sytuacji, gdy stan opony w momencie odbioru samochodu budził zastrzeżenia, na przykład, gdy głębokość bieżnika była poniżej 2 mm. W takiej sytuacji Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, które nie wynikają z początkowego stanu opony.

W przypadku wystąpienia defektu opony, Najemca jest zobowiązany do przeprowadzenia naprawy na własny koszt, jednak taką sytuację najpierw zgłosi Wynajmującemu. Jeżeli opona jest nadal możliwa do naprawy, Najemca ponosi koszty tej naprawy. Jednak, jeśli opona nie nadaje się do naprawy, Najemca jest odpowiedzialny za zakup nowej, identycznej opony na własny koszt. W sytuacji, gdy zakup identycznej opony nie jest możliwy, Najemca zakupi dwie sztuki opon, aby spełnić wymogi przepisów dotyczących homogeniczności opon na danej osi pojazdu.

11. W sytuacji, gdy w wyniku zdarzenia lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania, ani pokrycia kosztów na czas naprawy i / lub powrotu do miejsca zamieszkania.

12. Najemca ma obowiązek zgłaszania wszelkich nieprawidłowości zauważonych podczas użytkowania Pojazdu zarówno podzespołów mechanicznych jak również elektronicznych oraz wszelkich innych elementów wyposażenia Pojazdu pod rygorem całkowitej utraty kaucji.

§ 8 Opłaty – Czynsz, Opłata Rezerwacyjna, Opłata Serwisowa, Opłaty Dodatkowe, koszty eksploatacji

1. Z tytułu najmu Kampera Wynajmującemu przysługuje od Najemcy wynagrodzenie w postaci Czynszu, którego łączną wysokość za cały okres obowiązywania Umowy lub sposób jego wyliczenia określa każdorazowo Umowa. Czynsz naliczany jest za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy najmu.

2. Niezależnie od obowiązku zapłaty Czynszu, Najemca we własnym zakresie w całości ponosi koszty eksploatacji Kampera w okresie obowiązywania Umowy obejmujące:

a) koszty paliwa;

b) koszty mycia i czyszczenia;

c) koszty uzupełnień oleju w silniku oraz wody w zbiorniku;

d) wszelkie opłaty za korzystanie z dróg, wjazdy do określonych miejsc lub stref, opłaty parkingowe etc.;

e) inne koszty związane z codzienną obsługą Kampera, o której mowa w § 3 ust. 2 lit. c.

3. Niezależnie od obowiązku zapłaty Czynszu, Najemca może zostać przez Wynajmującego obciążony obowiązkiem zapłaty Opłat Dodatkowych w wysokości i w przypadkach określonych w Tabeli Opłat, a także innymi kosztami, które obciążają Najemcę w oparciu o postanowienia Umowy (w tym niniejszego Regulaminu).

4. Niezależnie od obowiązku zapłaty Czynszu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty, nie później niż przed wydaniem Kampera, Opłaty Serwisowej, której wysokość określa Umowa.

5. Najemca zobowiązany jest wpłacić na rzecz Wynajmującego Opłatę Rezerwacyjną, stanowiącą zaliczkę na poczet Czynszu, której termin zapłaty oraz wysokość określa Umowa. Brak zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej w tym terminie skutkuje automatycznym rozwiązaniem Umowy, chyba że Wynajmujący – w formie co najmniej dokumentowej – udzieli Najemcy dodatkowego terminu na zapłatę. W razie jego ponownego uchybienie zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio. Opłata Rezerwacyjna wyliczana jest i ujawniana Najemcy odrębnie dla każdej Umowy, a jej wysokość uzależniona jest między innymi od planowanego okresu i terminu najmu.

6. Umową mogą zostać objęte inne niż najem Kampera usługi Wynajmującego, których ceny, określa dodatkowo Umowa, odrębne cenniki lub inne porozumienia Stron. Jeżeli nic innego nie wynika z uzgodnień Stron, wszelkie dodatkowe usługi objęte Umową rozliczane są i płatne łącznie z Czynszem lub Opłatami Dodatkowymi.

7. Zapłata Czynszu, Opłaty Serwisowej, Opłat Dodatkowych, Opłaty Rezerwacyjnej, Kaucji i innych należności przysługujących Wynajmującemu na podstawie Umowy (w tym niniejszego Regulaminu) lub Rezerwacji, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu lub Umowy, następuje:

a) gotówką (nie dotyczy Rezerwacji) lub

b) przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze/rachunku, w Umowie lub na Portalu motoespania.pl za pośrednictwem: Przelwy24 gdzie operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000347935, NIP7792369887, Regon 301345068

c) Za dzień dokonania płatności w formie bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego kwotą przelewu, dzień obciążenia karty płatniczej Najemcy albo potwierdzenia płatności przez system płatności elektronicznej wskazany powyżej.

8. Czynsz i Opłata Serwisowa płatne są w całości z góry, nie później niż do 30 dni przed terminem wydania Kampera uzgodnionego w Umowie. Jeżeli rezerwacja jest robiona później niż 30 dni przed wydaniem kampera, wszystkie opłaty dokonywane są w dniu rezerwacji. Płatność Czynszu za okres przedłużenia Umowy następuje z góry, nie później niż następnego dnia po przedłużeniu Umowy, chyba że Strony przedłużając Umowę postanowią inaczej (np. o rozliczeniu Czynszu za ten okres po zwrocie Kampera łącznie z ew. Opłatami Dodatkowymi i innymi należnościami).

9. W przypadku Umowy zawartej na czas oznaczony przekraczający 1 miesiąc (30 dni), Wynajmujący na wniosek Najemcy może wyrazić zgodę na płatność Czynszu w określonych – nie dłuższych niż miesięczne – okresach rozliczeniowych. Poszczególne terminy płatności określa wówczas Umowa.

10. Należne Opłaty Dodatkowe i inne obciążające Najemcę należności na rzecz Wynajmującego wyliczane są przez Wynajmującego nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwrotu Kampera (jeżeli do zwrotu nie doszło - od dnia, w którym taki zwrot zgodnie z Umową miał nastąpić) i płatne są przez Najemcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwania do ich uiszczenia, chyba że zostaną zaspokojone z Kaucji. Doręczenie faktury lub noty obciążającej jest równoznaczne z wezwaniem do zapłaty objętych nimi należności.

11. W przypadku gdy wyliczenie wszelkich Opłat Dodatkowych lub innych obciążających Najemcę należności w terminie wskazanym w ust. 10 z przyczyn niezależnych od Wynajmującego jest niemożliwe (np. oczekiwanie na decyzję ubezpieczyciela, sporządzenie wyceny kosztów naprawy przez rzeczoznawcę, wyniki postępowania prowadzonego przez właściwe organy, w tym organy ścigania etc.), Wynajmujący zawiadomi o tej okoliczności Najemcę zastrzegając, iż obciążenie go tymi Opłatami lub należnościami może nastąpić w późniejszym terminie.

12. Niedotrzymanie terminu płatności uprawnia Wynajmującego, poza innymi uprawnieniami wynikającymi z Umowy, do naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie.

13. Należny Wynajmującemu Czynsz ulega proporcjonalnemu obniżeniu za czas niezawinionej przez Najemcę niezdatności Kampera do umówionego użytku, w tym na czas jego naprawy lub za czas przeglądu. W przypadku uprzedniej zapłaty Czynszu przez Najemcę nienależna część podlega zwrotowi: niezwłocznie po zwrocie Kampera – w przypadku Najemcy będącego Konsumentem; w terminie 7 dni od zwrotu Kampera – w przypadku Najemcy niebędącego Konsumentem.

§ 9 Warunki i zasady Rezerwacji

1. Najemca, na Portalu www.motoespania.com, telefonicznie/drogą e-mailową – wykorzystując przeznaczone do tego numery kontaktowe/adresy e-mail Wynajmującego ujawnione na Portalu, w materiałach promocyjnych lub w innym miejscu – może dokonać Rezerwacji Kampera (zawarcia Umowy na odległość) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2. Dokonanie skutecznej Rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Do zawarcia Umowy w drodze Rezerwacji stosuje się wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem odrębności wynikających z niniejszego paragrafu.

3. Rezerwacja uznawana jest za skutecznie dokonaną po zapłacie przez Najemcę z góry Opłaty Rezerwacyjnej (w przypadku płatności online, lub przy płatności przelewem nie później niż w terminie 3 dni od zatwierdzenia Rezerwacji) lub Opłaty Serwisowej i Czynszu w całości za cały okres najmu i doręczeniu Najemcy potwierdzenia Rezerwacji, o którym mowa w ust. 5 Kroku 7. W przypadku braku zapłaty Opłaty Rezerwacyjnej (ew. Czynszu i Opłaty Serwisowej) w ww. terminie dokonane uprzednio czynności Najemcy celem dokonania Rezerwacji uznaje się za niebyłe, a cały proces Rezerwacji dla swojej skuteczności wymaga powtórzenia, chyba że Wynajmujący – w formie co najmniej dokumentowej – udzieli Najemcy dodatkowego terminu na zapłatę.

4. Proces Rezerwacji wymaga od Najemcy posiadania i prawidłowego wskazania adresu aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, do której Najemca ma nieograniczony dostęp i na którą mogą być skutecznie dokonywane doręczenia przez Wynajmującego. Skrzynka poczty elektronicznej wskazana przez Najemcę musi w szczególności spełniać następujące wymogi:

a) nie może być przepełniona,

b) jest prawidłowo skonfigurowana zgodnie z wymogami dostawcy tej usługi dla Najemcy,

c) umożliwia ręczną konfigurację zapory antyspamowej, w tym przeglądanie i otwieranie korespondencji uznanej za SPAM przez system obsługujący daną skrzynkę pocztową;

d) umożliwia odbiór wiadomości e-mail wraz z załącznikami, których łączny rozmiar jest nie mniejszy niż 20 MB, a każdego z nich nie mniejszy niż 5 MB.

5. Przebieg procesu Rezerwacji:

Krok 1: zapoznanie się przez Najemcę – za pośrednictwem Portalu lub z innych źródeł, w tym bezpośrednio u Wynajmującego – z zakresem oferowanych przez Wynajmującego usług i ich warunkami, w tym niniejszym Regulaminem;

Krok 2: Najemca kontaktuje się z Wynajmującym za pośrednictwem wskazanych w tym celu numerów kontaktowych tj. +48 509 973 973, +48 509 652 802 lub poczty elektronicznej (adres: biuro@motoespania.com) wskazując na wolę zawarcia Umowy oraz określając oczekiwany czas i termin najmu Kampera;

Krok 3: Wynajmujący przekazuje Najemcy telefonicznie\pocztą elektroniczną co najmniej informacje dotyczące:

a) oznaczenia Wynajmującego;

b) głównych cech Kampera mającego być przedmiotem najmu w oparciu o Umowę, w tym przede wszystkim jego marki i modelu;

c) czasu i terminu obowiązywania Umowy;

d) Opłaty Serwisowej i Czynszu należnego za cały czas obowiązywania Umowy, a także ewentualnych innych należności obciążających Najemcę, których obowiązek zapłaty jest pewny (nie jest uzależniony od okoliczności przyszłych wykonywania Umowy przez Strony);

e) prawa i warunków odstąpienia od Umowy.

Krok 4: Najemca w sposób wyraźny – telefonicznie/pocztą elektroniczną – potwierdza wolę zawarcia Umowy na przedstawionych mu warunkach podając jednocześnie swoje niezbędne dane (i ew. Użytkownika/ów), w tym dane kontaktowe obejmując adres skrzynki elektronicznej właściwej do dalszych doręczeń pomiędzy Stronami oraz kontaktowego numeru telefonu komórkowego (złożenie wstępnej oferty zawarcia Umowy);

Krok 5: Wynajmujący niezwłocznie doręcza Najemcy na wskazany przez niego adres skrzynki elektronicznej informacja dotyczącą zasad i warunków przetwarzania danych osobowych; szczegóły i warunki Umowy (udostępnienie Regulaminu, Tabeli Opłat, instrukcji Kampera, umów ubezpieczenia Kampera, projektu protokołu zdawczo-odbiorczego), w tym wyliczonego dla Najemcy Czynszu i ew. innych należności za objęte Umową świadczenia Wynajmującego, w tym Opłaty Serwisowej i Opłaty Rezerwacyjnej, wraz z informacją o obowiązku zapłaty Opłaty Serwisowej i Czynszu z góry w całości za cały okres najmu przed wydaniem Kampera, a także o sposobach i terminie zapłaty Czynszu i Opłaty Rezerwacyjnej wskazując, że jej uiszczenie jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w ust. 6, natomiast brak zapłaty w terminie wskazanym w ust. 3 czyni Rezerwacje bezskuteczną;

Krok 6: dokonanie przez Najemcę zapłaty Opłaty Serwisowej i Czynszu lub Opłaty Rezerwacyjnej (złożenie ostatecznej oferty zawarcia Umowy);

Krok 7: doręczenie Najemcy potwierdzenia Rezerwacji (wraz z warunkami Umowy i jej załącznikami) za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres.

Krok 8: przed wydaniem Kampera Strony potwierdzają ww. warunki Umowy w formie pisemnej.

6. Przed dokonaniem Rezerwacji Najemca oświadcza, iż:

a) zapoznał się z warunkami Umowy, w tym postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyraża na nie zgodę;

b) on i wszyscy wskazani Użytkownicy spełniają warunki do zawarcia Umowy określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;

c) wyraża zgodę na przesłanie mu potwierdzenia Rezerwacji w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej;

d) wyraża zgodę na dokonywanie wzajemnych doręczeń w zakresie objętym Umową za pośrednictwem wskazanych w Umowie do kontaktu numeru telefonu oraz adresu skrzynki poczty elektronicznej;

e) wszelkie wskazane przez niego do Rezerwacji dane zostały przez niego sprawdzone i są prawdziwe.

7. O przypadku niedoręczenia Najemcy potwierdzenia Rezerwacji (Krok 7 w ust. 5) w terminie 72 godzin od momentu dokonania przez niego zapłaty Opłaty Serwisowej i Czynszu lub Opłaty Rezerwacyjnej, Najemca zobowiązany jest zwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego, który weryfikuje prawidłowość przebiegu procesu Rezerwacji informując Najemcę o swoich ustaleniach. Nieprawidłowości w przebiegu procesu Rejestracji mogą być również przedmiotem Reklamacji Najemcy.

§ 10 Reklamacje

1. Najemca może wnieść reklamację w przypadku nieprawidłowości w procesie Rezerwacji, a także niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wynajmującego, w tym nieprawidłowego obliczenia wynikających z niej należności (m.in. bezpodstawnego naliczenia Opłat Dodatkowych).

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Najemcy,

b) przedmiot reklamacji oraz okres jakiego dotyczy reklamacja, a także przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

c) datę zawarcia i numer Umowy,

d) podpis Najemcy – w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.

3. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Najemcę pisemnie przesyłką pocztową nadaną na adres Wynajmującego wskazany w Umowie, a także w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@motoespania.com

4. Wynajmujący udziela odpowiedzi na reklamację pisemnie w terminie 30 dni od jej przyjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku zgody Najemcy wyrażonej w reklamacji, w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu, a także w przypadku złożenia reklamacji w formie elektronicznej, Wynajmujący potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany w tym celu adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego, wybranego przez Najemcę środka komunikacji elektronicznej, o ile Wynajmujący posiada techniczną możliwość udzielenia odpowiedzi na reklamację w wybranej przez Najemcę formie. W przypadku braku technicznej możliwości udzielenia odpowiedzi reklamację w wybranej przez Najemcę formie, odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej oraz wysłana na adres korespondencyjny wskazany w Umowie. Jeżeli Najemca nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Wynajmujący potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej użytego przez Najemcę do złożenia reklamacji, o ile Wynajmujący posiada techniczną możliwość udzielenia odpowiedzi na reklamację w tej formie.

6. Najemca jest uprawniony do wystąpienia z żądaniem przesłania wtórnika – duplikatu odpowiedzi na reklamację, w przypadku, gdy odpowiedź nie została doręczona reklamującemu.

7. W przypadku, gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 i 3, co uniemożliwia jej należyte rozpatrzenie, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje Najemcę o konieczności jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji spowoduje jej negatywne rozpatrzenie.

8. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona.

9. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie została uznana w całości lub w części, odpowiedź na reklamacje powinna zawierać w szczególności: uzasadnienie faktyczne i prawne.

10. W przypadku, gdy Wynajmujący posiada wobec reklamującego wymagalną i niesporną wierzytelność pieniężną z tytułu Umowy może ją potrącić z wierzytelności reklamującego, tj. z kwoty pieniężnej przysługującej reklamującemu w wyniku uwzględnienia (uznania) reklamacji. Oświadczenie Wynajmującego o dokonaniu potrącenia przesyłane jest reklamującemu wraz z odpowiedzią na reklamację.

11. Zakwestionowanie przez Najemcę wysokości obciążającej go należności uprawnia Najemcę do wstrzymania zapłaty tylko i wyłącznie w części będącej przedmiotem reklamacji. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kwoty bezspornej w umownym terminie płatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.) Najemcy będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej w drodze Rezerwacji określone w art. 27 tej ustawy.

2. W przypadku, gdy Najemca nie jest Konsumentem, wszelkie spory wynikające lub związane z Umową lub Rezerwacją będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. 3. W przypadku wszelkich wskazywanych przez Wynajmującego numerów telefonu przeznaczony do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej Umowy, opłata dla Najemcy za połączenie nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Najemca.

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy i Regulaminu. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy co najmniej dokumentowej pod rygorem nieważności.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy są lub staną się nieważne lub nie skuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy.

6. Regulamin i Tabela Opłat dostępne są nieodpłatnie na Portalu.

7. Wynajmujący informuje Najemcę o fakcie, iż przedmiotem umowy jest najem Pojazdu, a nie umowa o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r o usługach turystycznych. Oznacza to, że Najemca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i planowania podróży oraz ma świadomość faktu, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie, współpasażerów oraz za Przedmiot Najmu oraz jest przygotowany na ewentualne sytuacje nieprzewidziane, np. choroba, wypadek, awaria Kampera, itp., ponieważ pomoc Wynajmującego może być ograniczona. Wynajmujący zapewnia wymagane prawem umowy ubezpieczenia Kampera, dodatkowe ubezpieczenie Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek.