WYNAJEM KAMPERA W ALICANTE

WZÓR UMOWY NAJMU KAMPERA

Umowa najmu Kampera nr ……………….

Zawarta w dniu .............................................. r.
w Wrocławiu pomiędzy:

Bartosz Żołądkiewicz, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą CraftVan Bartosz Żołądkiewicz pod adresem 50-033 Wrocław, ul. Piłsudskiego 32/6, NIP7441338097, REGON 430947778, reprezentowanym przez Bartosz Żołądkiewicz zwaną w dalszej części umowy a Wynajmującym,

a

Imię Nazwisko: ...................................................
Nazwa Firmy* (opcjonalnie) ...................
NIP*: .............................................................................
Nr prawa jazdy: ..................................................
Ulica: ..........................................................................
Nr domu: .................................................................
Miejscowość: ......................................................
Kod pocztowy: ....................................................
Miasto: .....................................................................

DANE UŻYTKOWNIKA UPRAWNIONEGO DO REPREZENTACJI NAJEMCY:

Imię i nazwisko: .............................................
PESEL: .....................................................................
Dowód Osob. / Paszport: .........................
Telefon: ...................................................................
email: ......................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………................................…….. zwanym/zwaną w dalszej części umowy Najemcą o treści następującej:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem Kampera:
- Marka Peugeot, model: Boxer, poj. silnika 2.0, Rok produkcji 2017, Rodzaj paliwa Diesel, zwanego dalej “Kamperem”.

2. Najemca oświadcza, iż:
    a) zapoznał się z warunkami Umowy, w tym postanowieniami Ogólnych Warunków Najmu Kampera (Regulaminu) załączonego do niniejszej Umowy oraz dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego www.motoespania.com (dalej: Regulamin ) oraz z stanowiącą załącznik do Regulaminu Tabelą Opłat , i wyraża na nie zgodę;
    b) zapoznał się z załączonymi do niniejszej Umowy i stanowiącymi jej integralną część:
        - Instrukcją obsługi Kampera,
        - Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kampera;
    c) on i wszyscy objęci Umową Użytkownicy spełniają warunki do zawarcia Umowy określone w § 2 ust. 1 Regulaminu;
    d) wyraża zgodę na dokonywanie wzajemnych doręczeń w zakresie objętym Umową za pośrednictwem wskazanych w Umowie do kontaktu numeru telefonu oraz adresu skrzynki poczty elektronicznej;
    e) wszelkie wskazane przez niego do Umowy dane zostały przez niego sprawdzone i są prawdziwe.

3. Wynajmujący wskazuje następujące dane kontaktowe w sprawie niniejszej umowy:
- Numer tel. +48 509 973 973, adres mail: biuro@motoespania.com

§ 2

Wynajmujący wynajmuje, a Najemca przyjmuje w najem Kamper na zasadach wskazanych w niniejszej Umowie i w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony:
- od dnia …………………...…., godz. 11.00
- do dnia ………………..…….., godz. 15.00

2. Termin wydania Kampera:

3. Miejsce wydania Kampera: Alicante, Hiszpania

4. Termin zwrotu Kampera:

5. Miejsce zwrotu Kampera: Alicante, Hiszpania

§ 4

1. Czynsz za okres najmu :

………………. zł brutto, ( …......................... netto)

2. Opłata serwisowa 250zł

3. Kaucja 3500 zł

4. Opłata rezerwacyjna ….................................

5. Termin zapłaty Czynszu, Opłaty rezerwacyjnej i kaucji, nie później niż 30 dni przed wydaniem Kampera

§ 5

Wynajmujący nie wyraża zgody / wyraża zgodę (niepotrzebne skreślić) na Użytkowników:
- Imię i nazwisko ........................................................
- PESEL Nr. Telefonu: Mail: ..................................

§ 6

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

2. Załączniki, w tym przede wszystkim Regulamin, stanowią integralną część niniejszej Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki:
- Nr 1 Regulamin (Nr 1A) wraz z Tabelą Opłat (nr 1B)
- Nr 2 Instrukcja obsługi Kampera
- Nr 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kampera
- Nr 4 Protokół zdawczo-odbiorczy
- Nr 5 Zgoda na wyjazd za granice (TAK/NIE)

WYNAJMUJĄCY ...............................................................                NAJEMCA ................................................................